Regulamin

CZĘŚĆ I - REGULAMIN

Paragraf I - Wprowadzenie

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z galerii internetowej pod adresem www.foto.maspex.com, dalej zwaną Serwisem. Serwis jest udostępniany przez MASPEX-GMW Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000319812, Wysokość kapitału zakładowego: 17 474 950,00 zł - kapitał opłacony: 17 474 950,00 zł, NIP PL: 551-000-76-47

 

Paragraf II - Definicje

 1. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu, w tym także osoba która założyła w nim Konto.
 2. "MASPEX" - operator Serwisu, MASPEX-GMW Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000319812, Wysokość kapitału zakładowego: 17 474 950,00 zł - kapitał opłacony: 17 474 950,00 zł, NIP PL: 551-000-76-47
 3. "Serwis" - serwis www wraz z zestawem wszystkich usług.
 4. "Konto" - konto założone przez Użytkownika w Serwisie. Jest to dostęp po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) do udziałów w Serwisie, które nie są dostepne dla niezarejestrowanego Użytkownika.
 5. "Zdjęcie" - dowolny element graficzny lub video, znajdujący się na Serwisie.
 6. "Regulamin" - regulamin niniejszy.
 7. "Licencja" - licencja przedstawiona w częściu drugiej.Paragraf III - Rozpowszechnianie

 1. Serwis jest darmowy a korzystanie z niego nie wiąże się żadnymi dodatkowymi opłatami.
 2. Serwis udziela nieodpłatnej licencji (patrz część II) do kopiowania, rozprowadzania, wyświetlania i prezentowania Zdjęć oraz innych informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 3. Akceptując regulamin Użytkownik tym samym akceptuje Licencje.

 

Paragraf IV - Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez skorzystanie z formularza kontaktu i wybranie jako tematu wiadomości "prośba o dostęp". Rejestracja wymaga potwierdzenia jej poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail. W razie jej niepotwierdzenia po otrzymaniu linku Użytkownik otrzyma przypomnienie o konieczności potwierdzenia rejestracji. Brak potwierdzenia rejestracji po przypomnieniu o konieczności jej potwierdzenia lub nie potwierdzenie rejestracji w terminie 30 dni skutkuje anulowaniem rejestracji. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. 
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.Paragraf V - Ogólne postanowienia

 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Licencji oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). 
 2. Korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 3. Maspex nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie do Użytkownika wiadomości e-mail z jakimkolwiek powiadomieniem, nadanej przez Maspex na adres e-mail podany przez Użytkownika, z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności gdy brak dotarcia spowodowany jest uznaniem kierowanej wiadomości przez serwer odbiorcy za spam. Użytkownik powinien zadbać o dodanie adresów e-mail z domeny maspex.com do listy wiadomości przyjmowanych bezwarunkowo. Wysłane przez Maspex wiadomości na podany przez Użytkownika adres e - mail uznawane są za skutecznie dostarczone.

 

Paragraf VI - Zastrzeżenia

Maspex dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Serwisu i ich dostępności przez całą dobę. Maspex nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych. Maspex zachowuje prawo do przerwy konserwacyjnej o wielkości 6h miesięcznie odbywającej się w godzinach dziennych (pomiędzy 08:30 do 17:00), Maspex nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu; problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Maspex przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;.Paragraf VII - Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Maspex. Maspex zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.

 

CZĘŚĆ II - LICENCJA

Paragraf I

Szanowny użytkowniku Serwisu. Niniejszy dokument jest umową prawną zawartą pomiędzy tobą, twoim pracodawcą lub innym podmiotem w imieniu, którego przystępujesz do umowy jako Użytkownik a firmą MASPEX-GMW Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice występującej dalej jako Serwis. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejsząumową przed ściągnięciem jakichkolwiek zdjęć i/lub zbiorów Serwisu. Ściągając jakiekolwiek zdjęcie, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej umowy oraz warunki korzystania ze strony internetowej www.foto.maspex.com, które są częścią niniejszej umowy. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę przez Serwis warunków umowy w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian do warunków licencji, stosowna informacja pojawi się na stronie początkowej i na stronie logowania klienta. Prosimy o upewnienie się, że zapoznałeś się i zrozumiałeś wszystkie zmiany. Jeśli nie zgadzasz się na zmianę warunków, nie ściągaj i nie używaj zdjęć.

 

Wszystkie zdjęcia na stronach Seriwsu są chronione polskim oraz międzynarodowym prawem autorskim. Grupa Maspex Wadowice jest posiadaczem wszystkich praw, włączając prawo autorskie do zdjęć. Serwis zachowują wszelkie prawa do zdjęć, które nie są wyraźnie przyznane na mocy niniejszej licencji. Twoje prawa do użycia jakiegokolwiek zdjęcia podlegają warunkom niniejszej umowy i są przyznawane nieodpłatnie. Masz prawo używać ściągniętego zdjęcia na mocy warunków niniejszej umowy, pod warunkiem, że nie naruszyłeś żadnych innych warunków niniejszej umowy (lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy tobą i Serwisem). 

 

W przypadku pracy opartej na lub wykorzystującej jedno lub więcej zdjęć, wszystkie prawado zdjęć pozostają własnością Serwisu oraz podlegają twoim prawom do użycia zdjęcia/zdjęć/video zgodnie z warunkami i ograniczeniami zawartymi wniniejszej umowie. Wszystkie inne prawa do zdjęć/video należą do Serwisu.

 

Paragraf II

Nie możesz:

 1. Używać zdjęcia w połączeniu z materiałami pornograficznymi, zniesławiającymi lub winny sposób niedozwolonymi lub niemoralnymi lub używać zdjęcia w sposób, który narusza znaki handlowe lub własność intelektualną stron trzecich.
 2. Odsprzedawać, redystrybuować lub przenosić prawa do zdjęć.
 3. Używać zdjęć Serwisu w sposób konkurencyjny dla Grupy Maspex Wadowice. Dotyczy to na przykład, chociaż nie tylko, publikacji zdjęć w jakimkolwiek rozmiarze (włączając thumbnails) dostępnych do ściągnięcia na Serwisie - na stronie konkurencji Grupy Maspex Wadowice.
 4. Używać zdjęcia w złym kontekście lub w sposób obraźliwy – włączając, chociaż nie ograniczając do użycia zdjęć: 

a) w pornografii, filmach dla dorosłych lub w podobnych materiałach; 

b) w powiązaniu z agitacją polityczną; 

c) w reklamach lub materiałach promocyjnych farmaceutyków

d) w sposób zniesławiający lub zawierający niedozwolone, obraźliwe lub niemoralne materiały

 

Paragraf III

Różne

Termin „niezbywalny” w niniejszej umowie oznacza, że  nie możesz sprzedawać, sublicencjonować nikomu zdjęcia lub prawa do jego użycia. Możesz przekazywać zdjęcia stronie trzeciej wyłącznie do celu produkcji/tworzenia produktów, które zawierają zdjęcia zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Przystępując do umowy wyrażasz zgodę na podjęcie wszelkie stosownych kroków aby zapobiec łamaniu niniejszego Regulaminu i Licencji. Jeśli wiesz o przypadku nieautoryzowanego używania zdjęć z Serwisu, użyj formularzu kontaktu w celu zgłoszenia tego nam.

 

Niezależnie od warunków niniejszej umowy, Serwis nie ponosi odpowiedzialnościza jakiekolwiek szkody, koszty lub straty powstałe w wyniku modyfikacji zdjęć zawartych w Serwisie.

 

Jeśli przystępujesz do umowy w imieniu swojego pracodawcy lub innej instytucji,gwarantujesz i potwierdzasz, że masz do tego pełne prawo. Jeśli nie masz takiego prawa,zgadzasz się ponosić osobistą odpowiedzialność za naruszenie warunków niniejszej umowy

JPG

Plik przeznaczony do użytku biurowego (powerpoint, word). Nie do druku w drukarniach! 

PNG

Plik przeznaczony do prezentacji (przeźroczyste tło), RGB.

PSD

Plik przeznaczony do druku i prac projektowych. Nie spłaszczony. Rodzielczość 300 dpi, CMYK.

TIFF

Plik przeznaczony do druku. Rodzielczość 300 dpi, CMYK. Test.