Regulamin

Regulamin serwisu internetowego FotoMaspex

I.    Definicje
Serwis – strona internetowa FotoMaspex, dostępna pod adresem: https://foto.maspex.com oraz https://photo.maspex.com, umożliwiająca przeglądanie treści i pobieranie materiałów graficznych dotyczących produktów i marek z portfolio grupy MASPEX.
Użytkownik – korzystające z Serwisu osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, korzystające z Serwisu za pośrednictwem swoich pracowników i współpracowników.
Właściciel Serwisu – podmiot udostępniający Serwis, a mianowicie spółka Grupa Maspex Sp.   z o.o.  z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898248, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON: 122948517, kapitał zakładowy: 2 988 781 500,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy; adres e-mail: ##sv#at#bphetm.rdb##. 
Materiały – materiały udostępniane Użytkownikom w Serwisie przez Właściciela Serwisu, będące wizualizacjami opakowań produktów oraz logotypy produktów z portfolio grupy MASPEX.
Regulamin – niniejszy dokument określający ogólne warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

II.    Postanowienia ogólne
1.    Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom dostęp do Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Regulamin Serwisu jest udostępniany Użytkownikowi przed rozpoczęciem przez niego korzystania z Serwisu oraz w trakcie korzystania z niego, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i odtwarzanie Regulaminu. 
3.    Poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia w całości, bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jest jednak warunkiem skorzystania z Serwisu. 
4.    W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na określone w Regulaminie warunki korzystania z Serwisu, zobowiązany jest on do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu.
5.    Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.    Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osoby trzecie.

III.    Zasady korzystania z Serwisu
1.    Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dostępu do Internetu, jak również oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Materiałów.
2.    Serwis jest obsługiwany przez wszystkie przeglądarki internetowe. 
3.    Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne i nie wymaga logowania. 
4.    Serwis dostępny jest całodobowo, z wyjątkiem przerw związanych z przeprowadzaniem niezbędnych prac serwisowych.  
5.    Serwis umożliwia Użytkownikom:
a.    przeglądanie udostępnionych w nim treści,
b.    pobieranie Materiałów zapisanych w podstawowych formatach plików graficznych, 
c.    wyszukiwanie Materiałów za pośrednictwem wyszukiwarki,
d.    kopiowanie wielu Materiałów do schowka, a następnie zbiorcze ich pobranie.
6.    Użytkownicy zobowiązani są do wykorzystywania Materiałów zapisanych w określonym formacie pliku graficznego zgodnie z przeznaczeniem danego formatu. W szczególności pliki przeznaczone do tzw. użytku biurowego nie powinny być wykorzystywane do druku i prac projektowych.  
7.    Zabronione jest korzystanie z Serwisu: 
a.    w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa,
b.    w sposób naruszający prawa i interesy Właściciela Serwisu i grupy MASPEX,
c.    polegające na umieszczaniu w nim przez Użytkownika jakichkolwiek treści, w tym bezprawnych,
d.    polegające na pobieraniu Materiałów w celu ich odpłatnego lub nieodpłatnego udostępnienia, sprzedaży, licencjonowania, wypożyczania lub oddawania w dzierżawę,
e.    polegające na pobieraniu i dalszym wykorzystywaniu Materiałów w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej do działalności Właściciela Serwisu i grupy MASPEX, 
f.    polegające na jego modyfikacji,
g.    polegające na naruszeniu technicznych zabezpieczeń Serwisu,
h.    polegające na testowaniu technicznych zabezpieczeń Serwisu,

IV.    Zasady korzystania z Materiałów
1.    Serwis oraz udostępniane w nim Materiały są chronione prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej.  Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do Materiałów, poza zgodą Właściciela Serwisu do korzystania z nich wyłącznie na warunkach i w celach określonych w Regulaminie.
2.    Materiały mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w celu promowania, oferowania i sprzedaży produktów z portfolio grupy MASPEX, w szczególności oferowanych przez Właściciela Serwisu oraz spółki MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz MW FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach.
3.    Użytkownicy są uprawnieni do przeglądania treści udostępnianych w Serwisie oraz pobierania, utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów udostępnianych w Serwisie na warunkach i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.    Materiały nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, korygowane ani przerabiane bez wyraźnej, uprzedniej zgody Właściciela Serwisu, za wyjątkiem skalowania. 
5.    Materiały mogą w szczególności być wykorzystywane przez Użytkowników:
a.    w Internecie,
b.    w materiałach POS (point of sale), np. plakaty, ulotki, gazetki promocyjne.
6.    W przypadku konieczności wykorzystania Materiałów w inny sposób niż wymienione w ust. 5 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest w tym celu skontaktować się z działem Grupy Maspex odpowiednim dla danego produktu, którego dotyczy Materiał. 
7.    Materiały nie mogą być wykorzystywane do reklamowania i promowania jakichkolwiek innych produktów, niż wskazane w ust. 2 powyżej, w tym w szczególności oferowanych przez innych producentów żywności i napojów. 
8.    Materiały nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników w połączeniu z materiałami pornograficznymi, zniesławiającymi lub w inny sposób niedozwolonymi lub naruszającymi zasady moralności. 
9.    Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Materiały:
a.    z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz uczciwej konkurencji,
b.    z dbałością o renomę i dobre imię Właściciela Serwisu, jak i grupy MASPEX oraz podmiotów wchodzących w jej skład, 
c.    z dbałością o renomę produktów i marek, których dotyczą Materiały,
d.    w sposób, który nie doprowadzi do deprecjacji lub obniżenia wartości Materiałów lub oferowanych pod nimi produktów i marek.
10.    Zgoda na wykorzystywanie Materiałów nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie, a Właściciel Serwisu może ją wycofać w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu lub ze względu na swoje istotne interesy.
11.    W przypadku cofnięcia przez Właściciela Serwisu zgody na wykorzystywanie Materiałów lub w przypadku zakończenia współpracy z Użytkownikiem, jest on zobowiązany do niezwłocznego zaprzestania wykorzystywania Materiałów. 
12.    Dopuszczalne jest wyłącznie wykorzystywanie Materiałów pobranych przez Użytkownika bezpośrednio z Serwisu. Właściciel Serwisu zaleca, by Użytkownicy każdorazowo w celu użycia Materiałów upewnili się, że pobrane zostały aktualne i najlepszej jakości wersje Materiałów.

V.    Ograniczenie odpowiedzialności
1.    Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Materiałów przez Użytkownika, w szczególności za działania Użytkownika, które stanową naruszenie prawa. 
2.    Właściciel Serwisu dokłada starań, by zamieszczone w nim Materiały były aktualne i odpowiednie do ich wykorzystania w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Właściciel Serwisu nie gwarantuje jednak, że w Serwisie zawsze zamieszczone będą najbardziej aktualne wersje Materiałów. 
3.    Właściciel Serwisu nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Materiałów i Serwisu, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów, złośliwych kodów, czy poprawnego działania. 
4.    Właściciel Serwisu nie udziela żadnej gwarancji czy rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, co do zwiększenia zysków Użytkownika w związku z użyciem Materiałów.
5.    Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku dostępności Serwisu oraz niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

VI.    Reklamacje
1.    Reklamacje dotyczące problemów z dostępem do Serwisu oraz jego wad i usterek mogą być zgłaszane Właścicielowi Serwisu pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane pkt I niniejszego Regulaminu.
2.    Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, szczegółowy opis problemu, oczekiwany sposób rozpoznania reklamacji oraz dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem. 
3.    Właściciel Serwisu dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji może polegać na wskazaniu przyczyn problemów w korzystaniu z Serwisu. 
4.    Zgłoszone w ramach reklamacji przez Użytkowników wady lub usterki będą usuwane w miarę jego udoskonalania przez Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do ich usuwania w innym trybie. 

VII.    Stosunek do zawartych umów 
1.    Jeżeli nie postanowiono inaczej, niniejszy Regulamin stanowi kompletną i wyczerpującą umowę między Użytkownikiem i Właścicielem Serwisu, dotyczącą korzystania z Serwisu i użytkowania zawartych w nim treści. 
2.    Umowa między Użytkownikiem i Właścicielem Serwisu zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu, co jednocześnie oznacza zaakceptowanie Regulaminu.  

VIII.    Zmiana warunków korzystania z Serwisu 
1.    Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikowania postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie jego obowiązywania, zamieszczając jego zaktualizowaną wersję w Serwisie. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania, chyba że inaczej wskazano w Regulaminie.
2.    Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po zmianie Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego zmodyfikowanych warunków Regulaminu.
3.    Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://foto.maspex.com/regulamin, https://photo.maspex.com. 

IX.    Rozwiązanie umowy 
1.    Umowa dotycząca korzystania z Serwisu może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron na warunkach określonych poniżej. 
2.    W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę dotyczącą korzystania  z Serwisu poprzez zaprzestanie korzystania z usług. 
3.    Właściciel Serwisu ma prawo rozwiązać umowę dotyczącą korzystania z Serwisu, gdy: 
a.    użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności wykorzystuje Materiały niezgodnie z ich przeznaczeniem,
b.    korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest sprzeczne z interesami Właściciela Serwisu i grupy MASPEX, 
c.    Właściciel Serwisu zaprzestanie dalszego prowadzenia działalności Serwisu. 
4.    O rozwiązaniu umowy na podstawie pkt. 3 lit. a-b powyżej Właściciel Serwisu powiadomi Użytkownika w formie pisemnej lub dokumentowej, o ile Użytkownik przekazał Właścicielowi Serwisu stosowne dane kontaktowe. 
5.    W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykorzystywania Materiałów oraz zaniechania korzystania z Serwisu. 

X.    Postanowienia końcowe 
1.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania, jak i za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje korzystając z Serwisu. 
2.    W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.  
3.    Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstałe w związku z jego wykonywaniem, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.
4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

XI.    Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych oraz polityka plików cookies
1.    Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dokonywane będzie zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  
2.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898248, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON: 122948517, BDO: 000012154, kapitał zakładowy: 2 988 781 500, 00 zł (dalej „Administrator”).  
3.    Dane kontaktowe Administratora: 
a.    e-mail: ##bphetm#at#bphetm.rdb##,
b.    adres do korespondencji: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice. 
4.    Osobą kontaktową Administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest  Inspektor Ochrony Danych. 
5.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
a.    e-mail: ##xds#at#bphetm.rdb##,
b.    adres do korespondencji: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice.  
6.    Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach: 
a.    w celu udostępnienia funkcjonalności i treści dostępnych w ramach Serwisu m.in. w celu realizacji umowy zawartej między Administratorem a Użytkownikiem w związku z akceptacją Regulaminu Serwisu,
b.    w celu udzielania odpowiedzi na złożone reklamacje – tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, 
c.    w celu dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych 
z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a także w celu obrony przez takimi roszczeniami, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora.

W odniesieniu do plików cookies:   
d.    w celach dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, jak również utrzymania sesji Użytkownika – podstawną prawną przetwarzania jest realizacja umowy pomiędzy Administratorem, Użytkownikiem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz wysokiej jakości świadczonych usług,
e.    w celach tworzenia statystyk, a także w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. 
7.    Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:  
a.    w przypadku celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 6 a oraz d powyżej – przez okres trwania umowy zawartej między Administratorem i Użytkownikiem, 
b.    w przypadku celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 6 b powyżej – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na reklamacje,
c.    w przypadku celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 6 c powyżej – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, 
d.    w przypadku celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 6 e powyżej – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. 
8.    Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć następujące podmioty:  
a.    upoważnieni pracownicy Administratora oraz spółek z Grupy Administratora (grupy MASPEX),
b.    podmioty dostarczające platformę, w ramach której przechowywane są dane osobowe Użytkowników,  
c.    podmioty świadczące usługi w zakresie IT, marketingu,  
d.    podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami,  
e.    organy państwowe na ich uzasadnione żądanie.  
9.    Stosownie do wymogów prawa, informujemy, że ze względu na potrzebę zapewnienia jak najwyższego poziomu usług IT, w tym bezpieczeństwa danych osobowych, dostęp do danych osobowych mogą mieć dostawcy usług IT spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu, Administrator dba, aby ww. dostawcy usług IT mieli dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich usług (m.in. serwisowych) i przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a.    współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, 
b.    stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. 
W powyżej wskazanym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
10.    Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
11.    Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.  
12.    W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownik może 
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. 
13.    Realizacja powyższych praw jest możliwa za pośrednictwem adresu do korespondencji lub adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych wskazanego w pkt. 5 powyżej.  
14.    Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


XII.    PLIKI COOKIES  
1.    Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia. 
2.    Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np. unikalny numer). 
3.    Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) 
w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu. 
4.    Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Właścicielem Serwisu m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne (Partnerzy). Lista Partnerów wraz z linkami do zasad określających zasady przetwarzania przez nich danych znajduje się poniżej w pkt 11.
5.    Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez Serwis, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. 
6.    Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w rozd. XI pkt 6 lit. d, e. 
7.    Z uwagi na czas życia cookies, Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
a.    sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b.    stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym – Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
9.    Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: 
a.    zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe, 
b.    zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn, 
c.    określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp., 
d.    blokowania lub usuwania cookies. 
10.    Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach. 
11.    Wykaz Partnerów Właściciela Serwisu, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies przez Partnera: 
https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=pl 

Data: 22 listopada 2021 r.
 

JPG

Plik przeznaczony do użytku biurowego (powerpoint, word). Nie do druku w drukarniach! 

PNG

Plik przeznaczony do prezentacji (przeźroczyste tło), RGB.

PSD

Plik przeznaczony do druku i prac projektowych. Nie spłaszczony. Rozdzielczość 300 dpi, CMYK.

TIFF

Plik przeznaczony do druku. Rozdzielczość 300 dpi, CMYK.